Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Vážený zákazníku,

níže si prosím přečtěte obchodní podmínky naší společnosti. Vzhledem k tomu, že se jedná o prodej specifického zboží, ke kterému nabízíme i různé služby, jsou obchodní podmínky tomuto přizpůsobeny. Pokud by v případě zájmu o uzavření kupní smlouvy byla ze strany zákazníka k některému bodu výhrada, můžeme tento ve smlouvě idividuálně upravit.

 

Obchodní podmínky provozovatele pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.svet-chatek.cz

 

1. Provozovatel internetového obchodu (dále jen prodávající)

Pavel Kočer

Dolní Stropnice 30

37401 Trhové Sviny

IČO: 691 01 876

DIČ: CZ7811271237

e-mail: info@svet-chatek.cz

web: www.svet-chatek.cz

Odpovědná osoba: Pavel Kočer

bankovní spojení Fio banka a. s. : 2000423176/2010

identifikační číslo: 69101876, zapsané v obchodním rejstříku vedené v Č.Budějovicích, oddíl 330101-53553-00 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.svet-chatek.cz

1.1 Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Pavel Kočer, se sídlem Dolní Stropnice 30, 374 01 Trhové Sviny, identifikační číslo: 69101876, zapsané v obchodním rejstříku vedeném v Č. Budějovicích, oddíl 330101-53553-00 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese       (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Kupující

Koncový spotřebitel - právní vztahy Prodávajícího s tímto druhem Kupujícího, které nejsou upraveny těmito obchodními podmínkami, ani individuální smlouvou se upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Podnikatelský subjekt - právní vztahy Prodávajícího s tímto druhem Kupujícího, které nejsou upraveny těmito Obchodními podmínkami, ani individuální smlouvou se řídí zákonem č. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník) a souvisejícími předpisy

3. Ceny a slevy

Ceny na e-shopu jsou zobrazovány vč. aktuálně platné sazby DPH. V detailním náhledu zboží je pak zobrazována i cena bez DPH a aktuální sazba v % .

V případě, že je zboží dostupné ve více variantách, cena zobrazovaná v náhledu zboží se rozumí cena za variantu s nejnižší cenou. V detailu zboží jsou pak uvedeny ceny za další varianty zboží.

Nový ceník nahrazuje a ruší všechny předešlé ceníky. Při odběru většího množství zboží lze individuálně dojednat slevy.

Slevy lze sjednat individuální dle celkového rozsahu objednávky.

4. Běžné platební podmínky

Objednatel/kupující uhradní na základě zálohové a konečné faktury:

Zálohová faktura - 50% z celkové ceny objednávky – splatnost bankovním převodem při objednání zboží - není-li dohodnuto jinak.

Doplatková faktura – způsob hrazení doplatku je stanoven individuálně v každé konkrétní cenové nabídce.

Doplatek lze zaplatit také bankovním převodem nejpozději 5 pracovních dní před dodáním zboží.

Na vyžádání lze platit na základě zálohové faktury předem. Zboží bude expedováno po zaplacení zboží. Obce, mateřské a základní školy zřizované obcí můžou platit na fakturu se splatností do 14 dnů po montáži.

Platební podmínky se mohou lišit dle objednaného zboží. Podmínky platí pro nákup standardního zboží.

Přesné platební podmínky Vám sdělíme e-mailem při potvrzení a kontrole Vaší objednávky.

Individuální platební podmínky dle dohody.

Platební podmínky pro obce a organizace zřizované obcemi dle dohody.

Platbu za objednané zboží a služby lze realizovat způsobem dle smluvních podmínek uvedených v objednávkovém listu (pokud je vystaven)

Nárok na zaplacení kupní ceny vzniká okamžikem předání zboží, které zůstává majetkem prodávajícího až do doby úplné úhrady ceny zboží a služeb s ním spojených. Způsob, výše a počet plateb je sjednán s objednavatelem v závislosti na povaze objednávky a předešlé spolupráce.

Zálohová platba slouží na pokrytí nákladů spojených s výrobou a proto je (případně její část určená výrobcem jak již vynaložené náklady ) nevratná!

Možnosti platby: bankovním převodem, v hotovosti

Způsob platby zálohy a doplatku si zvolíte při objednání výrobku. Veškeré potřebné údaje pro provedení platby (částka, číslo účtu, var. symbol) pak budou uvedeny na zálohové faktuře. Zvolený způsob platby je pro Vás závazný.

Zaplacením zálohy dává kupující najevo, že se se seznámil s těmito (případně individuálně sjednanými v konkrétní cenové nabídce) obchodními podmínkami, že jim rozuměl a s těmito souhlasí.

5. Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti Prodávajícího na straně jedné a objednavatele (zákazníka) na straně druhé, dále jen Kupujícího.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil a souhlasí s tímto (příp. individuálně dojednaným) nákupním řádem internetového obchodu a s dodacími, platebními a reklamačními podmínkami u nakupovaných výrobků a zboží.

Každá objednávka je považována za závaznou až potvrzením objednávky ze strany Prodejce. Tímto potvrzením není automaticky zaslaná kopie objednávky.

V případě, že objednané plnění se stane nemožným, neboť objednané zboží se již nevyrábí, nebo se nedodává na trh dostupný prodávajícímu, nebo je dlouhodobě nedostupné vinou nikoliv na straně Prodávajícího, nebo bylo u zboží uvedena chybná cena, má Prodávájící právo objednávku nepotvrdit a tím ji zrušit ( případně zrušit již dříve potvrzenou objednávku )

Prodávající může zrušit objednávku a odstoupit od smlouvy vůči Kupujícímu ohledně zboží, u kterého dojde k výrazné změně kupní ceny, za kterou prodejce od dodavatelů zboží získává. Prodávající je povinen před odstoupením od smlouvy o změně ceny informovat neprodleně Kupujícího, a pokusit se o dohodu, kdy v případě, že s Kupujícím nedojde k dohodě o nové ceně, je oprávněn prodávající odstoupit od smlouvy.

5.1. - Montáž

 

V případě objednání montáže výrobku Kupující musí mít před montáží dřevostavby platné všechny doklady k provedení stavby. Kupující se zavazuje připravit podklad "základy stavby" dle instrukcí Prodávajícího. Pokud základy nebudou připraveny dle těchto instrukcí a montáž se bude muset z tohoto důvodu odložit, zavazuje se Kupující uhradit veškeré vícenáklady s tím spojené. Jedná se zejména o tyto položky: marná doprava, manipulace a skladování výrobku, popř. další vícepráce atd.

 

Zboží musí být až do úplného zaplacení kupní ceny (předání do vlastnictví kupujícího) uskladněno na oploceném uzamykatelném pozemku. V opačném případě nemůže nést prodávající odpovědnost za případné poškození či odcizení zboží.

 

Pokyny / příprava na montáž - kupující se zavazuje připravit staveniště a v průběhu montáže dodržovat následující:
- před montáží prosím posekejte trávu v okolí staveniště a na přístupu ke staveništi
- zpřístupněte / ukliďte místo montáže, přístup ke staveništi a jeho okolí
- bezprostředně před montáží prosím neprovádějte terénní úpravy okolí staveniště
- do půdorysného průmětu střechy + 2 m nad úroveň štítu střechy nesmí zasahovat zeleň, např. větve stromů ( po střeše se musí být možný volný pohyb vzpřímené osoby )
- kolem chaty musí být volný manipulační prostor min 100 cm
- zajistěte prosím přístup pracovníků na wc ( může být i mobilní nebo suché )
- zajistěte prosím přístup pracovníků k el. proudu 220 V a vodě ( stačí užitková )
- okrasnou výsadbu v okolí budoucí chatky provádějte až po dokončení prací
- během montáže mějte prosím své psy ( i hodné ) zajištěné mimo staveniště
- zamezte přístupu dětí na staveniště a jeho blízké okolí
- montážníkům nepomáhejte, chcete - li sledovat průběh montáže čiňte tak prosím z bezpečné vzdálenosti
- pokud je okolí stavby rozbahněné pokuste se něčím zakrýt - dřevěné desky, staré koberce atd
- chatové osady a jiná místa s úzkým průjezdem: není-li možné zaparkovat montážní vůz na pozemek je třeba srozumět okolí s omezením možnosti průjezdu daným místem. Montážní vůz NELZE odstavit mimo dosah montážní skupiny!- Nemožnost dodržení některé z podmínek se kupující zavazuje nahlásit v dostatečném předstihu.
- Při zdržení montáže vinou nedodržení podmínek je dodavatel oprávněn účtovat příplatek.

 

6. Výběr a objednání zboží

 

Objednávky přijímá prodávající písemnou formou (poštou, e-mailem nebo prostřednictvím internetového obchodu). Jakákoliv výše zmíněná forma objednávky je platná. Objednavatel je povinen poskytnout prodávajícímu v objednávce nezbytné údaje potřebné k úspěšnému splnění objednávky (tj. určení způsobu dodání, doručovací adresa, adresa montáže, fakturační údaje atd.)

 

Obchodovat a uzavírat kupní smlouvu prostřednictvím prostředků komunikace na dálku mohou pouze osoby, které jsou k těmto právním úkonům způsobilé. Objednávka kupujícho je závazná pro obě strany okamžikem jejího potvrzení prodávajícím.

 

Cenová nabídka je platná do konce měsíce ve kterém byla vystavena, není-li uvedeno jinak.

 

Kupující poskytne identifikační údaje, kterými jsou:

  • Jméno a příjmení
  • Ulice a číslo popisné
  • Město
  • Poštovní směrovací číslo (PSČ)
  • Mobilní telefon (Pevná linka)
  • Kontaktní e-mailová adresa
  •  

Dále poskytne kupující prodávajícímu pravdivé informace ohledně staveniště - dostupnost staveniště nákladním a dodávkovým automobilem, případné překážky v transportu materiálu a nářadí, dále je-li k dispozici elektrický proud. V případě zjištění neočekávaných komplikací je prodávající oprávněn učtovat příplatek.

 

Pro úspěšní uzavření kupní smlouvy musí kupující souhlasit s těmito obchodními podmínkami.Tento souhlas vyjádří objednáním zboží a zaplacením zálohové faktury. V případě sjednání individuálních úprav těchto obchodních podmínek, bude sepsána kupní smlouva, kterou obě strany podepíšou.

 

Standardní průběh objednávky:

 1. Výběr zboží kupujícím
 2. Nezávazná poptávka zboží případně příslušenství od kupujícího (zpravidla e-mailem)
 3. Nabídka od prodávajícího
 4. Odsouhlasení nabídky kupujícím, případně úpravy nabídky
 5. Dojednání podmínek prodeje, platby atd.
 6. Vystavení zálohové faktury prodávajícím a její zaslání kupujícímu
 7. Platba zálohové faktury kupujícím.
 8. Po připsání platby na bankovní učet prodávajícho – objednání zboží u výrobce – od této doby běží dodací termín.

 

7. Dodací termín

 

Termín dodání uvedený u jednotlivých chatek je pouze orientační a je závislý na aktuálním vytížení výrobního závodu. Aktuální termín dodání Vám bude sdělen individuálně na základě Vaší konkrétní poptávky.

V závislosti na vytížení výrobního závodu, dopravy a montážní skupiny.

Orientační doby výroby:

Běžné dřevostavby: 6-8 týdnů - bez montáže

Velké rekreační chaty: 8-10 týdnů - bez montáže

Atypické stavby: 8-10 týdnů - bez montáže

 

Dodací termín konkrétní dřevostavby bude kupujícím sdělen před závazným objednáním zboží.

Dodací termín určuje výrobce a může se změnit nezávisle na vůli prodávajícího.

Dodací termín běží od přijetí zálohové platby na bankovní učet prodávajícího.

Dodací termíny jsou platné během sezony, tj. od 1.3. - 31.10.

 

8.Ochrana osobních údajů

 

Provozovatel internetového obchodu prohlašuje a zavazuje se, že veškeré údaje osobní povahy, podle zákona o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ze dne 4.dubna 2000 ze Sbírky zákonů č.101/2000, jež získal od svých zákazníků, nesdělí třetím osobám a bude jich využívat výlučně pro potřebu Kupujícího.

 

Kupující se Souhlasem s dodacími a obchodními podmínkami dává prodávajícímu souhlas se zpracováním osobních údajů zákazníka pro účely vyřízení objednávky. Tento souhlas má právo Kupující v budoucnu kdykoliv písemně odvolat.

 

9. Doprava zboží a přesun materiálu 

 

Doprava je sjednávána s Prodávajícím dle povahy a rozsahu objednávky. V rámci poskytovaných služeb zajišťuje Prodávající dopravu ke Kupujícímu. Přesný termín dodání nebo montáže je Kupujícímu předem oznámen.

Dodací lhůta je závislá na objednaném množství a druhu zboží. Běžný termín dodání dřevostaveb se pohybuje okolo 4 týdnů v závislosti na vytíženosti dopravy. V případě, kdy z nějakých příčin není možné tento termín dodržet, bude kupující informován elektronickou poštou nebo telefonicky.

Termín dodání se počítá od připsání zálohové platby na účet Prodávajícího. 

Zboží je dopravováno vozidlem dle povahy a velikosti balení. Cena dopravy v nabídce platí pouze pro dopravu po zpevněné komunikaci. Dodání zboží po nezpevněné komunikaci může být dopravcem odmítnuto. Kupující musí Prodávajícího informovat, že dodání je po nezpevněné komunikaci. Kupující také informuje prodávajícho do jaké blízkosti od staveniště lze dojet zmíněným nákladním automobilem a to i v případě,že se jedná o komunikaci zpevněnou. Veškeré náklady za dodání po nezpevněné komunikaci jsou na vrub Kupujícího (doprava, přeložení, uskladnění, marná doprava, čekání, ...).

V případě objednávky s montáží prování vyložení a přesun materiálu montážní skupina.

V případě objednávky bez montáže musí Kupující zajistit pracovní sílu, přiměřeně k velikosti a hmotnosti stavby, která pomůže řidiči složit náklad z auta, pokud nebylo dohodnuto s Prodávajícím jinak.

V případě objednávky bez montáže zajistí Kupující složení materiálu na místě vhodném pro příjezd výše zmíněného nákladního automobilu (není-li dohodnuto jinak).

 

Skladování zboží:

Zboží je skladováno bezplatbně po dobu 10 ti pracovních dnů od oznámení možnosti termínu dopravy či vyzvednutí. Po uplynutí této doby je skladování zpoplatněno částkou 15,- za m3 bez DPH za kalendářní den. Objem balíku se zaokrouhluje směrem nahoru.

 

10. Vady, zboží, záruka

Prodávající poskytuje záruku na jakost dodaného zboží v délce 24 měsíců (není-li uvedeno jinak) ode dne prodeje tj. datum vystavení daňového dokladu. Odpovědnost prodávajícího za vady na něž se vztahuje záruka na jakost nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny po převzetí zboží objednavatelem, vnějšími událostmi a nezpůsobil je prodávající nebo osoby, s jejíchž pomocí prodávající plnil svůj závazek. Objednavatel je povinen zkontrolovat počet, stav a obsah zásilky a při doručování přepravní službou sepsat s ním reklamační protokol a oznámit nejpozději do 3 dnů. Na mechanické poškození výrobku při užívání se reklamace nevztahuje. Reklamace skrytých vad musí být učiněna neprodleně po jejich zjištění a to písemnou formou. Reklamace budou vyřizovány pouze s prvonabyvateli našeho zboží. Vrácené zboží a náhrady za něj nemohou být akceptovány, pokud nebyly schváleny reklamačním pracovníkem prodávajícího.

Prodávající nenese zodpovědnost za vady a poškození materiálu vlivem např. nevhodné podkladové desky (prodávající sdělí kupujícímu jaká podkladová deska je vhodná pro daný typ zahradní stavby), případně jiných nevhodných zásahů do konstrukce stavby ze strany kupujícího.

POJIŠTĚNÍ, ŠKODY, ZPŮSOBENÉ NESTANDARDNÍMI METEOROLOGICKÝMi PODMÍNKAMI
Výrobky mají dle výrobce charakter lehké stavby a splňují podmínky pro garantované sněhové zatížení do 0,8 kN / m2 a rychlosti větru v nárazech do 20m / s. Z tohoto důvodu je vhodné a důležité řešit případné možné poškození vhodným pojištěním. Poškození nad uvedené podmínky není předmětem záruky.

 

Dřevo je přírodní materiál - vytékající pryskyřice,praskliny a suky nejsou považovány za vadu materiálu!

 

11. Vrácení zboží, odstoupení od kupní smlouvy

Odstoupení od smlouvy Kupujícím, který je spotřebitel

Kupující spotřebitel má právo v souladu § 53 odst. 7 obč. z. odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí věci.

Zboží je Kupující spotřebitel povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vracenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s § 458 odst. 1 obč. z.). Peníze za vrácené zboží budou Kupujícímu spotřebiteli vráceny do 30 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy kupujícím.

Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže Kupující spotřebitel odstoupit od smluv:

a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění (např. montáž zahradního domku),
b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího,
c) na dodávku zboží upraveného podle přání Kupujícího spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, (
např. úprava zahradních domků na přání zákazníka, nátěr dřevostaveb, zahradní domek s montáží),

Nevyčištěné zboží nebo jinak znečištěné a neodpovídající hygienickým standardům není Prodávající povinen přijmout k reklamaci!

Obrázky barevně natřených chat jakož i další vizualicace chat jsou pouze ilustrační.

Rozhodne-li se Kupující pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu odkud bylo Kupujícímu zboží zasláno spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali částka bude odebrána v hotovosti nebo zdali bude čerpána pro další nákup.

Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy dle § 53 odst. 7 obč. z., darovací smlouva pozbývá účinnosti a Kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vznikne Kupujícímu kredit, který na jeho žádost bude odeslán na jím uvedený účet, a to nejpozději do 30 dnů od nabytí účinnosti odstoupení od smlouvy. Při neuvedení čísla účtu je částka v téže lhůtě automaticky připravena k čerpání pomocí dalšího nákupu nebo k vyzvednutí v hotovosti na základě předložení originálního dobropisu, který je bez zbytečného odkladu po vyřešení odstoupení od kupní smlouvy Kupujícímu zaslán.

V případě odstoupení od závazné objednávky Kupujícím je Prodávající oprávněn účtovat Kupujícímu na pokrytí svých nákladů spojených s výrobou, dopravou a montáží smluvní pokutu ve výši až 70% kupní ceny zboží.

Odstoupení od smlouvy Kupujícím, který je podnikatel.

V případě, že Kupující je podnikatel, může být Kupujícímu nabídnuto náhradní odstoupení od kupní smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruce a aktuální ceně vráceného zboží. Stav zboží je zhodnocen Prodávajícím. V případě nedohodnutí podmínek akceptovatelných pro obě strany bude zboží vráceno na náklady Kupujícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

12. Vícenáklady hrazené kupujícím

Kupující je povinen uhradit všechny vícenáklady, které vzniknou prodávajícímu vinou kupujícího. Za tyto se považuje např. marný výjezd (nevhodná nebo nepřipravená základová deska, nedostupnost staveniště atd)

Pro případ instalace stavby na zemní vruty kupující prohlašuje, že terén je pro tuto instalaci vhodný (podklad nesmí být kamenitý, prostupný min. Do hloubky 60 cm, dobře rostlý, bez navážek a písků).Není-li si kupující skladbou terénu zcela jist, je povinen na vlastní náklady zajistit geologický průzkum terénu. V případě, že se terén ukáže jako nevhodný je kupující povinen uhradit veškeré náklady, které vznikly prodávajímu marným výjezdem.

Kupující se zavazuje dodržovat následující body ochrany dřevostavby a jejich porušením nemusí být uznána případná reklamace:

Uchovávejte stavbu v suchu

Chraňte objekt před pronikáním půdní vlhkosti použitím vhodné trvanlivé hydroizolační vrstvy oddělující základ od vlastní dřevostavby.

Dbejte na udržování střechy ve funkčním stavu - neprodleně po montáži domku či chaty opatřete střechu trvalou střešní krytinou.

Doplňte krytinu vhodným okapovým systémem, tedy lemováním štítů, žlaby a svody (v případě deště s větrem stéká při absenci okapového systému veškerá voda ze střechy přímo na stěny dřevostavby, což podstatně snižuje její životnost).

Zajistěte dostatečné odstranění vzdušné vlhkosti uvnitř objektu jeho pravidelným větráním během celého roku.

Dřevěné palubkové podlahy nezakrývejte neprodyšnými podlahovými krytinami - zabráníte tak možné kondenzaci vodních par v podlahových vrstvách (zvláště v zimním období).

Chraňte povrch dřeva vhodným nátěrem

Podkladové hranoly je vhodné ošetřit impregnací stejně jako podlahová prkna.

Povrch neimpregnovaného dřeva (zvláště pak venkovní plochy) je vhodné ošetřit napouštěcím nátěrem s přísadou fungicidních a insekticidních látek.

Pro finální povrchovou úpravu dřeva jsou vhodné lazurovací laky, které nezakrývají texturu dřeva (nanášejte minimálně ve dvou vrstvách - dle pokynu výrobce nátěrové hmoty).

Po napuštění dřeva a znovu po aplikaci prvního nátěru lazurou přebruste drsná místa povrchu dřeva (po zaschnutí poslední vrstvy venkovního nátěru je vhodné utěsnit venkovní svislé styčné spáry - jakož i spáry mezi stěnou a okenním či dveřním rámem - bezbarvým silikonovým tmelem).

Povrch nátěru pravidelně kontrolujte a podle potřeby obnovujte - ohroženy jsou zejména ostré hrany a plochy s přímým celodenním osluněním a s přímým působením povětrnostních vlivů.

Vnitřní plochy doporučujeme ošetřit např. transparentním lakem na vodní bázi nebo voskem podlahu z palubek je vhodné natřít lakem na dřevěné podlahy nebo napustit voskem.

Dřevo je přírodní materiál a přizpůsobuje se změnám vlhkostních a povětrnostních podmínek během roku (při extrémně suchém počasí se mohou objevit mezi jednotlivými díly štěrbiny, které později - po zvýšení vzdušné vlhkosti opět zmizí).

Kování oken a dveří (zámky, závěsy, kliky) doporučujeme alespoň jednou za rok promazat vhodným přípravkem.

Nepřetěžujte konstrukci

Dřevostavby jsou standardně dimenzovány na běžné zatížení sněhem spolu se zatížením lehkou střešní krytinou dojde-li k extrémnímu zatížení mokrým sněhem, doporučujeme nadměrnou sněhovou vrstvu co nejdříve odstranit.

Při případné instalaci "zelené střechy" je nutná konzultace s výrobcem.

Stěny především lehkých domků na nářadí nezatěžujte nadměrnými břemeny.

U zahradních domků srubové konstrukce nepřipevňujte na stěny předměty na více stěnových palubek (u těchto konstrukcí musí být umožněn svislý pohyb stěn způsobený přijímáním nebo naopak odevzdáváním měnící se vzdušné vlhkosti).

Zásahy do konstrukce již smontovaných dřevostaveb nedoporučujeme bez konzultace s výrobcem či prodávajícím.

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

Mimosoudní řešení sporů (s anglickou zkratkou ADR - Alternative Dispute Resolution) je systém, který při řešení sporů umožňuje alternativní postup, tedy jiný postup než klasickou soudní cestou.  Více ZDE

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti dne 20.5.2013. Změny podmínek vyhrazeny.

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace